PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Pantostad 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 30 viên, 50 viên.

Pantostad 40 CAP

Rx Hộp 14 viên/28 viên. Chai 28 viên.

Dudencer

Rx Hộp 2 vỉ/ 4 vỉ x 7 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 3 vỉ xé x 10 viên. Hộp 7 vỉ xé x 4 viên.

Lexostad 50

Rx Hộp 30 viên

Enaplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Enaplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Mestad 500

OTC Hộp 01 viên

Alumastad

OTC Hộp 40 viên.

Lostad HCT 100/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Stadlofen 50

Rx Hộp 50 viên

Azoltel 400

OTC Hộp 1 viên, 10 viên.

Sulpistad 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sulpistad 400

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lactulose STELLA

OTC Hộp 20 gói x 15 ml. Chai 225 ml.

Misoclear

Rx Hộp 2 viên, 3 viên, 30 viên

Tamsustad

Rx Hộp 30 viên. Chai 100 viên.

Tadalafil STELLA 5 mg

Rx Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên

Zynadex 40

Rx Hộp 30 viên.

Vorifend 500

OTC Hộp 60 viên.

Zecein 80

Rx Hộp 20 viên, 50 viên

Zecein 40

Rx Hộp 50 viên, 100 viên.

Xelostad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên.

Levetstad 250

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Efatrio

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 90 viên

Fenostad 67

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Azicine 500

Rx Hộp 3 viên, 6 viên, 8 viên, 10 viên

Azicine 250

Rx Hộp 6 viên, 8 viên, 10 viên.

Argistad 250

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Lostad T12.5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lisiplus HCT 10/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lamone 150 Tablets

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên, 100 viên.

Atenstad 50

Rx Hộp 100 viên.

Enalapril STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Enalapril STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Terpin STELLA

Rx Hộp 20 viên.

Telmisartan STELLA 80 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Telmisartan STELLA 40 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Tadalafil STELLA 2.5 mg

Rx Hộp 30 viên

Tadalafil STELLA 20 mg

Rx Hộp 2 viên

Simvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Simvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Rosuvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên.

Quetiapine STELLA 25 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 200 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 100 mg

Rx Hộp 30 viên

Stadnolol 100

Rx Hộp 100 viên.

Bisoplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 30 viên.

Misoprostol STELLA 200 mcg

Hộp 2 viên, 10 viên, 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Metformin STELLA 850 mg

Rx Hộp 60 viên, 90 viên.

Metformin STELLA 500 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lisinopril STELLA 5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 2.5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lansoprazole STELLA 30 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Irbesartan STELLA 300 mg

Rx Hộp 28 viên

Irbesartan STELLA 150 mg

Rx Hộp 28 viên

Ibuprofen STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Glimepiride STELLA 4 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Glimepiride STELLA 2 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Bisoprolol STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Aspirin STELLA 81 mg

Rx Hộp 56 viên. Chai 100 viên.

Allopurinol STELLA 100 mg

Rx Hộp 28 viên, 100 viên

Lisinopril STELLA 20 mg

Rx Hộp 100 viên

Stadnex 40 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên.

Stadnex 20 CAP

Rx Hộp 20 viên, 28 viên, 42 viên, 56 viên, 70 viên.

Colchicine STELLA 1 mg

Rx Hộp 10 viên, 20 viên.

Citalopram STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Citalopram STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Candesartan STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên

Bamstad

Rx Hộp 30 viên, 50 viên.

Betahistine STELLA 8 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên.

Acyclovir STELLA 800 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 400 mg

Rx Hộp 35 viên, 50 viên

Acyclovir STELLA 200 mg

Rx Hộp 25 viên, 50 viên

Albendazole STELLA 200 mg

OTC Hộp 2 viên, 10 viên, 20 viên

Stacytine 200 CAP

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên.

Zanastad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Lamostad 25

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 200

Rx Hộp 30 viên

Lamostad 50

Rx Hộp 30 viên.

Tusstadt

OTC Chai 60 ml, 100ml

Stadloric 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Stadxicam 7.5

Rx Hộp 50 viên. Chai 30 viên, 100 viên.

Stadloric 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên.

Stacytine 600

OTC Tuýp 10 viên. Hộp 16 viên

Spirastad 1.5 M.I.U

Rx Hộp 10 viên, 30 viên.

Spirastad 3 M.I.U

Rx Hộp 10 viên.

Sestad

Rx Hộp 4 viên/, 12 viên.

Ultradol

Rx Hộp 20 viên, 30 viên

Stadsone 4

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Stadsidon 20

Rx Hộp 28 viên, 42 viên

Sifstad 0.7

Rx Hộp 30 viên.

Sifstad 0.18

Rx Hộp 30 viên.

Stadxicam 15

Rx Hộp 20 viên, 30 viên.

Stacytine 200 GRA

OTC Hộp 20 gói, 50 gói.

Risperstad 1

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên.

Ribastad 200

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Pravitce

OTC Hộp 20 viên (05 vỉ xé x 04 viên) . Hộp 01 tuýp 20 viên.

Pracetam 400 CAP

Rx Hộp 60 viên, 90 viên, 100 viên.

Pracetam 400

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Pracetam 1200

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên

Perindastad 2

Rx Hộp 30 viên

Partamol-Cafein

OTC Hộp 16 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên.

Odistad 120

OTC Hộp 42 viên

Odistad 60

OTC Hộp 30 viên, 42 viên, 60 viên

Stadovas 5 Tab.

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Scanneuron-Forte

OTC Hộp 20 viên, 40 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Lirystad 75

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Flazacort 6

Rx Hộp 20 viên, 60 viên.

Partamol eff.

OTC Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Tuýp 10 viên, 20 viên.

Partamol Extra

OTC Hộp 40 viên, 80 viên. Chai 100 viên.

Partamol C

OTC Hộp 16 viên, 20 viên.

Partamol 80

OTC Hộp 10 gói, 20 gói.

Partamol 250

OTC Hộp 10 gói, 20 gói.

Partamol 150

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Olanstad 5

Rx Hộp 30 viên

Novofungin 400

Rx Hộp 14 viên.

Novofungin 250

Rx Hộp 20 viên.

Neuronstad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Myopain 50

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Myopain 150

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Lostad HCT 100/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Lorastad D

OTC Hộp 30 viên, 100 viên.

Fexostad 120

OTC Hộp 10 viên

Lisiplus HCT 20/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Fexostad 60

OTC Hộp 10 viên

Lercastad 20

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lamostad 100

Rx Hộp 30 viên.

Indopril 5

Rx Hộp 30 viên

Indopril 10

Rx Hộp 30 viên

Flucoldstad

Hộp 100 viên.

Febustad 80

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Carvestad 6.25

Rx Hộp 30 viên

Carvestad 12.5

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Asthmatin 5

Rx Hộp 30 viên.

Asthmatin 4

Rx Hộp 30 viên.

Febustad 40

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên

Lirystad 150

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Lipistad 10

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Venlafaxine STELLA 37.5 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Stadleucin

OTC Hộp 30 viên, 100 viên.

Stadeltine

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 100 viên.

Risperstad 2

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên.

Diclofenac STELLA Gel

OTC Hộp 1 tuýp x 10 g, 20 g, 30 g

Olanstad 10

Rx Hộp 30 viên

Mirastad 30

Rx Hộp 28 viên.

Lostad T50

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Venlafaxine STELLA 75 mg

Rx Hộp 28 viên

Fluzinstad 5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Fexostad 180

OTC Hộp 10 viên

Fenostad 200

Rx Hộp 30 viên nang

Diclofenac STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Zopistad 7.5

Rx Hộp 10 viên

Lorastad Sp.

OTC Chai 60 ml, 100 ml

Fluotin 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 20 viên. Chai 50 viên, 100 viên.

Bisoprolol 2.5 mg Tablets

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Levetstad 500

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Betahistine STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên.

Allopurinol STELLA 300 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Mifestad 200

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Linestad 600

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 30 viên.

Kidviton

OTC Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml

Furostad

Rx Hộp 1 tuýp x 5 g, 10 g

L-Stafloxin 250

Rx Hộp 7 viên/ 14 viên.

Lamzitrio

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên.

Zoquine 300

Rx Hộp 60 viên. Chai 60 viên/ 100 viên.

Vastad

Rx Hộp 10 viên trong 1 vỉ hoặc 1 vỉ xé.

Trenstad

Rx Hộp 30 viên. Chai 60 viên.

Fluconazole STELLA 150 mg

Rx Hộp 1 viên, 10 viên

Terbinafine STELLA Cream 1%

OTC Hộp 1 tuýp

Stadmazol 100

OTC Hộp 6 viên

Stafloxin 200

Rx Hộp 10 viên, 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Nevirastad 200

Rx Hộp 30 viên/ 60 viên. Chai 30 viên/ 60 viên.

Stadpizide 50

Rx Hộp 50 viên

Lorastad 10 Tab.

OTC Hộp 20 viên, 100 viên

Efavirenz STELLA 600 mg

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Dibencozide STELLA

OTC Hộp 10 gói

Stadeurax

OTC Hộp 1 tuýp

L-Stafloxin 500

Rx Hộp 7 viên, 14 viên.

Entecavir STELLA 0.5 mg

Rx Hộp 30 viên.

Cotrimoxazole 800/160

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Spirastad Plus

Rx Hộp 20 viên

Praxinstad 400

Rx Hộp 5 viên, 10 viên

Lorastad

OTC Hộp 30 viên, 100 viên. Chai 500 viên.

Itranstad

Rx Hộp 6 viên, 100 viên; Chai 30 viên.

Flucistad

Rx Hộp 1 tuýp x 5 g, 10 g, 15 g

Clindastad 150

Rx Hộp 50 viên, 100 viên.

Calcium STELLA 500 mg

OTC Tuýp 20 viên. Hộp 5 vỉ xé x 4 viên

Mangistad

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Lamone 100

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên, 100 viên.

Staclazide 60 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Stadexmin

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên.

Scanax 500

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Nevitrio 30

Rx Hộp 30 viên/ 60 viên. Chai 60 viên.

Elnitine

OTC Hộp 10 ống, 20 ống.

Rabestad 10

Rx Hộp 30 viên

Lamzidivir

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 60 viên.

Pracetam 800

Rx Hộp 90 viên; Chai 100 viên.

Partamol Tab.

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 200 viên, 300 viên, 500 viên

Scanneuron

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Azicine 250 mg

Rx Hộp 6 gói x 1,5 g

Partamol 325

Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên.

Azicine

Rx Hộp 6 viên, 60 viên; Chai 100 viên.

Lesovir

Rx Hộp 28 viên. Chai 28 viên.

Sosvir

Rx Hộp 28 viên. Chai 28 viên.

Diltiazem STELLA 60 mg

Rx Hộp 30 viên; Chai 100 viên.

Vitamin C STELLA 1 g

OTC Hộp 2 vỉ xé , 4 vỉ xé , 5 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 ống, 2 ống x 10 viên.

Urostad 40

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Trimetazidine STELLA 35 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Trimetazidine STELLA 20 mg

Rx Hộp 60 viên

Nebivolol STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên.

Statripsine

Rx Hộp 20 viên, 50 viên.

Rosuvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên.

Stadovas 10 Tab.

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Stadnolol 50

Rx Hộp 100 viên

Stadgentri

Rx Hộp 1 tuýp 10g, 20g

Metformin STELLA 1000 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Aceclofenac STELLA 100 mg

Rx Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 500 viên.

Acyclovir STELLA Cream

Rx Hộp 1 tuýp

Staclazide 30 MR

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sorbitol STELLA 5 g

OTC Hộp 20 gói

Smetstad

OTC Hộp 30 gói

Sezstad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên, 60 viên.

Rabestad 20

Rx Hộp 30 viên.

Predstad 20

Rx Hộp 20 viên

Pranstad 1

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Perindastad 4

Rx Hộp 30 viên

Almasane

OTC Hộp 20 gói.

Asthmatin 10

Rx Hộp 7 viên, 14 viên, 30 viên. Chai 28 viên.

Algelstad

OTC Hộp 20 gói.

Argistad 1G

Rx Hộp 20 ống x 5 ml. Hộp 1 chai x 125 ml.

Argistad 500

Rx Hộp 50 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Bisoplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 40 viên. Chai 30 viên.

Bisostad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Bisostad 5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Captopril STELLA 25 mg

Rx Hộp 100 viên.

Cetirizine STELLA 10 mg

OTC Hộp 10 viên, 50 viên. Chai 200 viên.

Cotrimoxazole 400/80

Rx Hộp 20 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Diosmin 500

OTC Hộp 30 viên, 60 viên.

Felodipine STELLA 5 mg retard

Rx Hộp 100 viên

Fenostad 160

Rx Hộp 30 viên

Gastrylstad

Rx Chai 15 ml.

Gemfibstad 300

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Hemarexin

OTC Hộp 20 ống x 10 ml

Keamine

Rx Hộp 30 viên/ 60 viên.

Clarithromycin STELLA 500 mg

Rx Hộp 14 viên, 28 viên

Lercastad 10

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Naupastad 10

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên.

Lipistad 20

Rx Hộp 30 viên

Lisinopril STELLA 10 mg

Rx Hộp 100 viên

Liverstad 140

Rx Hộp 60 viên, 100 viên. Chai 100 viên.

Loperamide STELLA

OTC Hộp 50 viên

Nifedipin T20 retard

Rx Hộp 100 viên

Pamidstad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lostad HCT 50/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên.

Lostad T25

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Osarstad 80

Rx Hộp 30 viên.

Partamol Codeine Tab.

Rx Hộp 100 viên.

Partamol Codeine eff.

Rx Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 ống, 2 ống x 10 viên.

Arastad 20

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Vorifend Forte

OTC Hộp 60 viên
STELLA tập trung sản xuất các thuốc generics như thuốc điều trị tim mạch, tiểu đường và kháng virus, v.v...

Khách hàng nói gì về STELLA

Chúng tôi mang đến cam kết và hiểu biết đặc thù ngành dược nhằm nâng cao cuộc sống bệnh nhân

Portrait
Testimonial

Andrew M. Warner - GSK

As a sales gamification company, we were skeptical to work with a consultant to optimize our sales emails, but Salesfolk was highly recommended by many other Y-Combinator startups we knew. Salesfolk helped us run a ~6 week email campaign that brought us more leads than we had ever seen for a single effort.

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác