PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Nhóm thuốc tim mạch và tạo máu

Irbeplus HCT 300/12.5

Rx Hộp 28 viên

Irbeplus HCT 150/12.5

Rx Hộp 28 viên

Valsartan STELLA 40 mg

Rx Hộp 30 viên

Xelostad 20

Rx Hộp 14 viên, 42 viên

Xelostad 15

Rx Hộp 14 viên, 42 viên

Xelostad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên

Enaplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Enaplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Enalapril STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Enalapril STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 100 viên.

Lostad T12.5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad T25

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad T100

Rx Hộp 30 viên

Lostad T50

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Lostad HCT 50/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Lostad HCT 100/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Lostad HCT 100/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 100 viên

Zynadex 40

Rx Hộp 30 viên

Furosemide STELLA 40 mg

Rx Hộp 50 viên. Chai 100 viên, 500 viên.

Valsartan STELLA 80 mg

Rx Hộp 30 viên

Fenostad 200

Rx Hộp 30 viên

Fenostad 160

Rx Hộp 30 viên

Fenostad 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Fenostad 67

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lisinopril STELLA 20 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 10 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisinopril STELLA 2.5 mg

Rx Hộp 100 viên

Lisiplus HCT 10/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Lisiplus HCT 20/12.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Telmisartan STELLA 80 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Telmisartan STELLA 40 mg

Rx Hộp 28 viên, 30 viên

Simvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Simvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Rosuvastatin STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Rosuvastatin STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Irbesartan STELLA 300 mg

Rx Hộp 28 viên

Irbesartan STELLA 150 mg

Rx Hộp 28 viên

Lercastad 10

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lercastad 20

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Indopril 5

Rx Hộp 30 viên

Indopril 10

Rx Hộp 30 viên

Aspirin STELLA 81 mg

Rx Hộp 56 viên. Chai 100 viên

Atenstad 50

Rx Hộp 100 viên.

Candesartan STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên

Captopril STELLA 25 mg

Rx Hộp 100 viên.

Carvestad 6.25

Rx Hộp 30 viên

Carvestad 12.5

Rx Hộp 30 viên. Chai 30 viên.

Diltiazem STELLA 60 mg

Rx Hộp 30 viên; Chai 100 viên

Diosmin 500

OTC Hộp 30 viên, 60 viên.

Amlodipine STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Amlodipine STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Lipistad 20

Rx Hộp 30 viên

Lipistad 10

Rx Hộp 30 viên, 50 viên

Trimetazidine STELLA 35 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Trimetazidine STELLA 20 mg

Rx Hộp 60 viên

Statripsine

Rx Hộp 20 viên, 50 viên.

Stadnolol 50

Rx Hộp 100 viên

Stadnolol 100

Rx Hộp 100 viên.

Bisoplus HCT 5/12.5

Rx Hộp 30 viên, 40 viên. Chai 30 viên.

Bisoplus HCT 10/25

Rx Hộp 30 viên, 60 viên. Chai 30 viên.

Bisostad 5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Bisostad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Bisoprolol STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Bisoprolol 2.5 mg Tablets

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Felodipine STELLA 5 mg retard

Rx Hộp 100 viên

Nifedipin T20 retard

Rx Hộp 100 viên

Nebivolol STELLA 5 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên.

Gemfibstad 300

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Hemarexin

OTC Hộp 20 ống x 10 ml

Keamine

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Pamidstad 2.5

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Perindastad 2

Rx Hộp 30 viên

Perindastad 4

Rx Hộp 30 viên

Sezstad 10

Rx Hộp 10 viên, 30 viên, 60 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác