PRODUCT FILTER
Nhóm
Loại
Loại
Loại

Nhóm thuốc
Hệ thần kinh

Parastad Kid

OTC Hộp 16 viên (4 vỉ xé x 4 viên)

Partamol 500 CAP

OTC Hộp 50 viên, 100 viên

Vincestad 10

Rx Hộp 28 viên, 30 viên, 60 viên

Vincestad 5

Rx Hộp 28 viên, 30 viên, 60 viên

Sulpistad 100

Rx Hộp 30 viên, 60 viên

Lexostad 50

Rx Hộp 30 viên.

Sulpistad 200

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Sulpistad 400

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Betahistine STELLA 8 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Betahistine STELLA 16 mg

Rx Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên

Citalopram STELLA 20 mg

Rx Hộp 30 viên

Citalopram STELLA 10 mg

Rx Hộp 30 viên

Flucoldstad

OTC Hộp 100 viên

Fluotin 20

Rx Hộp 14 viên, 28 viên, 20 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Fluzinstad 5

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Levetstad 250

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Levetstad 500

Rx Hộp 30 viên, 60 viên, 100 viên

Lirystad 75

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Lirystad 150

Rx Hộp 28 viên, 56 viên.

Lamostad 25

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 50

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 100

Rx Hộp 30 viên.

Lamostad 200

Rx Hộp 30 viên

Mirastad 30

Rx Hộp 28 viên

Neuronstad

Rx Hộp 30 viên, 100 viên

Olanstad 5

Rx Hộp 30 viên

Olanstad 10

Rx Hộp 30 viên

Pracetam 400

Rx Hộp 60 viên, 100 viên

Pracetam 400 CAP

Rx Hộp 60 viên, 90 viên, 100 viên

Pracetam 800

Rx Hộp 90 viên. Chai 100 viên

Pracetam 1200

Rx Hộp 100 viên. Chai 100 viên

Partamol 80

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 150

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 250

OTC Hộp 10 gói, 20 gói

Partamol 325

OTC Hộp 100 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Partamol C

OTC Hộp 16 viên, 20 viên

Partamol-Cafein

OTC Hộp 16 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine eff.

Rx Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Codeine Tab.

Rx Hộp 100 viên

Partamol eff.

OTC Hộp 4 vỉ xé x 4 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên

Partamol Tab.

OTC Hộp 50 viên, 100 viên. Chai 200 viên, 300 viên, 500 viên

Partamol Extra

OTC Hộp 40 viên, 80 viên. Chai 100 viên.

Quetiapine STELLA 25 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 100 mg

Rx Hộp 30 viên

Quetiapine STELLA 200 mg

Rx Hộp 30 viên

Risperstad 1

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Risperstad 2

Rx Hộp 20 viên, 40 viên, 60 viên. Chai 50 viên, 100 viên

Stadleucin

OTC Hộp 30 viên, 100 viên

Sulpiride STELLA 50 mg

Rx Hộp 50 viên

Sifstad 0.7

Rx Hộp 30 viên

Sifstad 0.18

Rx Hộp 30 viên

Ultradol

Rx Hộp 20 viên, 30 viên

Venlafaxine STELLA 37.5 mg

Rx Hộp 30 viên, 60 viên.

Venlafaxine STELLA 75 mg

Rx Hộp 28 viên

Zopistad 7.5

Rx Hộp 10 viên

Nhà máy

STELLA áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất và hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP hiện hành

Mục tiêu

Hoàn thành sứ mệnh và cam kết cung ứng các sản phẩm thuốc đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý đến với người bệnh trên thế giới

Kiểm nghiệm

STELLA trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và 21 CFR phần 11 nhằm đảm bảo chất lượng và sự chính xác